***حسین هاشمی تختی در دیدار با اهالی تازیان***ارتباط وکیل و موکل هیچگاه نباید قطع شود نامزد دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه بندرعباس،حاجی آباد ، خمیر ،قشم و ابوموسی در دیدار با اهالی تازیان که در مجتمع گردشگری چارباغ انجام شد،گفت : ارتباط وکیل و موکل هیچگاه نباید قطع شود. حسین هاشمی تختی افزود:توقع پاسخ دادن تلفن هر یک از موکلان از سوی نمایندگان امکان ناپذیر است اما موکلان می توانند از طریق معتمدان و امنای محلی با وکیل مجلس در تماس باشند. وی اضافه کرد:ایجاد مجمع مشورتی محلی و احصا مشکلات و معضلات هر منطقه و به سمع وکیل رساندن توسط نماینده مجمع مشورتی می تواند به شناخت مسائل و مشکلات و انعکاس آن کمک کند.استاندار اسبق هرمزگان با اشاره به اینکه ارتباط بین نماینده و مردم به ویژه برای برگزیده مردم الزامی است،افزود:این ارتباط تنها در زمان تبلیغات انتخابات نباید باشد بلکه مستدام و همیشگی باشد.هاشمی تختی جلسات دوره ای در فواصل ماهانه با نمایندگان جوامع محلی را امری در جهت اکرام و احترام مردم عنوان کرد.