بازدید جناب آقای حسین هاشمی تختی ، رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان از انجمن ضایعات نخاعی استان و کارگاه های صنایع دستی آن مرکز

۹۶/۳/۳۰