حسین هاشمی تختی در دیدار با مردم فین گفت: ارتقا مناطق استان در تقسیمات کشوری سبب توسعه بیشتر هرمزگان می شود. استاندار اسبق هرمزگان با اشاره به مزیت های ارتقا یک منطقه در تقسیمات کشوری ، افزود: آرزوی دیرینه فینیان در شهرستان شدن براساس شاخص های جمعیتی برآورده نمی شود. وی با اشاره به طرح شهرستان شدن فین در زمان استانداری خود ،بیان داشت: همان موقع به دوستان گفتم که طرحی برمبنای امنیتی و به عنوان پدافند عامل تهیه کنند و به وزارت کشور و نهادهای تصمیم گیر ارائه دهند.استاندار اسبق هرمزگان در ادامه گفت: در این طرح فین به عنوان شهرستان پشتیبان بندرعباس در مواقع اضطرار معرفی می شد. هاشمی تختی با بیان این موضوع که مراحل بررسی شهرستان شدن فین در نهاد های تصمیم گیر امنیتی تقریبا قطعی شده بود،گفت: امیدوارم تا دوسال آینده این امر محقق شود و مردم منطقه فین به آرزوی دیرینه خود برسند. وی با اشاره به این موضوع که مناطق مختلف هرمزگان قابلیت ارتقا را دارند، گفت: با اتمام ماموریتم در سمت استانداری هرمزگان نتوانستم قولی که به شمیلی ها در بخش شدن آن منطقه داده بودم را محقق کنم.هاشمی تختی در پایان یاد آور شد: شهری مانند هشت بندی یا دهستان های سیاهو،سرخون، شمیل و رضوان بر حسب معیارهای جمعیتی و اهمیت اقتصادی دارای قابلیت ارتقا در تقسیمات کشوری هستند.