کتاب برقع اثر پژوهشگر و هنرمند ملی حوزه هنرهای تجسمی کشور ، آقای احسان میرحسینی ،در سرای اهل قلم و با سخنرانی به گزارش هرمزگان فردا، میرحسینی متولد ۱۳۶۴ بندرعباس، کارشناس ارشد نقاشی و در حال حاضر مدرس دانشگاه است. آقایان همایون امیرزاده ، دکتر محمدرضا مریدی ، رضا دبیری نژاد و احسان میر حسینی رونمایی خواهد شد.  او یکی از مهمترین یافته ها این کتاب را اینگونه بیان کرده است: یکی از مهمترین یافته ها این است که عناصر بصری برقع‎های استان هرمزگان از اقلیم و شرایط فرهنگی این منطقه متأثر است. رنگ و نقش‎مایه‎ها، بیان‌گر ویژگی‎های انسان‌شناسانه برقع در زندگی زنان جنوب می‎باشد.