حسین هاشمی تختی در یکی از سخنرانی های زمان استانداری اش با اشاره به اتلاق لفظ محروم به استان زرخیز هرمزگان گفت : عبور از مرزهای  محرومیت با همدلی هرمزگانیان میسر می شود.استاندار اسبق هرمزگان افزود:هرمزگانی ها در قرون و اعصار گذشته در صف اول ایستادگی در برابر تهاجمات استعمارگران شرق و غرب بوده اند و هم اینک با دریافتی جدید  برای دستیابی به توسعه و پیشرفت با جدیت به پیش می روند.وی اضافه کرد: زدودن چهره زشت فقر از جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی نخستین گام  جهت توسعه است.هاشمی تختی با بیان اینکه تا به حال توسعه استان هرمزگان القائی بوده است، گفت:توسعه القائی توسعه ای پایدار نیست و سبب تضاد طبقاتی بین اقشار جامعه می شود. وی مسیر فقرزدایی و کنار زدن محرومیت را ایجاد اشتغال پایدار  عنوان کرد و گفت: بهبود اقتصاد یک منطقه ضریب امنیتی آن خطه را افزایش و از تعارضات اجتماعی خواهد کاست.استاندار اسبق هرمزگان وفاق،همدلی و اتحاد آحاد جامعه هرمزگان را سبب پیشرفت استان ذکر کرد و گفت: در سایه آرامش و همدلی است که توقع سازندگی می توان داشت.هاشمی تختی اراده و عزم مشترک هرمزگانیان را مثال زدنی عنوان کرد و افزود:این اراده و خواست جمعی به یقین با وحدت و همدلی چهره محرومیت را از استان خواهد زدود.