***سید محمد حسینی فرماندار پیشین بندرعباس در میتینگ حسین هاشمی تختی***حاج هاشم عصاره مدیریت هرمزگان است فرماندار پیشین بندرعباس در مسجد امیرالمومنین درگز سیاهو گفت: حاج هاشم عصاره مدیریت هرمزگان است. سید محمد حسینی افزود: وقت آن است که تجارب مدیریتی فراوان حاج هاشم در مناصب امنیتی، اجرائی و قضایی به کار مردم هرمزگان بیاید. وی اضافه کرد: آبادانی سواحل جنوب با توجه به بی آبی فلات مرکزی ایران و نزدیکی استان به منابع آبی بی پایان دریا می تواند مشکلات نه تنها استان هرمزگان بلکه کشور را حل نماید.فرماندار پیشین هرمزگان با اشاره به نوار طولانی ۷۰۰ کیلومتری ساحل کشور از بندرعباس تا چاه بهار، گفت :اگر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر یک شهر با ظرفیت ۲ میلیون نفر داشته باشیم گنجایش اسکان برای ۱۴ میلیون نفر وجود خواهد داشت. حسینی در ادامه سخنانش بابیان دوران مدیریت دوساله هاشمی تختی بر استانداری هرمزگان، اضافه کرد: مرکز نشینان به راحتی حاضر به واگذار کردن منصب های مدیریتی به فرزندان هرمزگان نیستند. وی اضافه کرد:رسیدن هاشمی تختی به استانداری هرمزگان برمبنای شایستگی خود وی بود. وی در پایان گفت: هاشمی تختی در دوران استانداری اش حاضر به معامله بر سر منافع مردم نشد و پا از مسائل اعتقادی اش که همانا دفاع از مصالح آنان بود، پس نکشید و همین امر سبب برکناری اش شد.