***عطا الله میرزاده از علمای منطقه احمدی***هاشمی تختی از بن دندان مقید به ارزش ها است یکی از علمای منطقه احمدی در متینگ انتخاباتی هاشمی تختی گفت: هاشمی تختی از بن دندان مقید به ارزش ها است. عطالله میرزاده افزود: به کسی رای بدهید که پایبند ولایت ، مقید به اسلام و دارای تفکر مستقل و بدون وابستگی و وامداری به جناح های سیاسی است. وی با اشاره به سابقه آشنایی اش با هاشمی تختی،گفت: انتخابات عرصه سختی است که باید با شناخت همراه باشد بدون شناخت نمی شود تصیم گیری کرد. میرزاده مشاوره پذیر بودن هاشمی تختی را یکی حسن های او قلمداد کرد و گفت:از دو سال پیش که وی در حال جمع بندی ورود به عرصه انتخابات بود با من رایزنی کرد. وی یاد آور شد: هاشمی تختی با اعتمادی که به من داشت مرا طرف مشاوره خودش قرار داد. میرزاده تصریح کرد: فهم و بصیرت هاشمی تختی در کنار تجربه های مفید اجرائی سبب شده است او یک سر و گردن از رقبایش بالاتر باشد.وی در ادامه با ذکر خاطره ای از یکی از نامزدها گفت: در تماسی که با یکی از نامزدهای انتخابات دهمین دوره داشتم وی از اینکه نتوانسته است در منطقه تخت ستادی داشته باشد ، نگرانی داشت موضوع را با هاشمی مطرح کردم و حاج هاشم بزرگوارانه مکانی را برای ستاد رقیب در زادگاه خویش با تاکید به همکاری در نظر گرفت. .میرزاده یاد آور شد: تمامی کاندیداهای عبور کرده از فیلتر شورای نگهبان در سلامتشان شکی نیست اما هاشمی تختی با توجه به مسوولیت های اجرایی اش به زوایا و مشکلات استان اشراف کامل دارد و این موضوع نقطه قوت او است.